Kadra menedżerska

Praca współczesnego menedżera to dziś coś więcej niż władza, kontrola i niezależność. Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed menedżerem każdego dnia, wydaje się, że to raczej współzależność, zaangażowanie i  praca zespołowa.

Na pracę menadżera składa się szereg drobnych spraw, które często mają niewiele wspólnego z kierowaniem. Spotkanie z szefem marketingu w celu omówienia strategii marketingowej nowego produktu, spotkanie z kierownikiem sprzedaży, aby zorganizować pracę w dziale handlowym, spotkanie z dyrektorem do spraw produkcji, aby dowiedzieć się, dlaczego wzrastają jednostkowe koszty wytwarzania – wszystkie te czynności, oprócz przewodzenia, wymagają także umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania.

Szkolenia outdoor mogą wpływać na rozwój kompetencji menedżera  w kilku obszarach:

Praktyczny rozwój kompetencji menedżerskich

Podczas szkoleń outdoor uczestnicy rozwijają swój warsztat menedżerski przez doświadczenie: samodzielnie realizują zadania wymagające od nich umiejętności planowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnej i innych w zależności od potrzeb, a następnie analizują sposób, w jaki pracowali oraz szukają analogii do codziennych sytuacji biznesowych i sposobów zastosowania wypracowanych rozwiązań w pracy. Podczas merytorycznej części szkolenia otrzymują narzędzia pozwalające im wzmocnić obszary wymagające poprawy. Zobacz przykładową realizację szkolenia outdoor dla menedżerów.

Samodoskonalenie

Rozwój kompetencji menedżerskich to także dbałość o efektywność osobistą menedżera. Do takich działań należy efektywne wykorzystanie swojego czasu oraz zarządzaniem samym sobą. Konieczne jest rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, aby móc skoncentrować się na dziedzinie, w której posiadane umiejętności będą efektywnie wykorzystane, oraz, aby poprawić obszary, gdzie dotychczasowe umiejętności i posiadane kwalifikacje nie są wystarczające. Ćwiczenia w terenie, które wymagają natychmiastowego zastosowania posiadanych umiejętności w praktyce, powalają takie obszary odkryć, a poprzez analogię oraz odpowiednią moderację ze strony trenera, pozwalają dostrzec obszary wymagające poprawy także w codziennej pracy zawodowej. 

Relacje ze współpracownikami

Każdy menedżer funkcjonuje w sieci współzależności. Większość kierowników jest tego świadoma, jednak jak pokazuje praktyka rzeczywistość bywa różna. Podczas szkoleń outdoor menedżerowie współdziałają z innymi pracownikami firmy, co daje wiele okazji do wypracowania wspólnych zasad działania oraz nawiązania pozytywnych relacji. Wspólny cel, wspólna praca oraz nieformalna atmosfera  umożliwiają integrację oraz wzajemne poznanie się od strony, od której dotąd się nie znali, co z kolei ułatwia podejmowanie decyzji w zespole.  Należy pamiętać, że ludzie często podejmują decyzje oparte na opinii osób, z którymi wiążą ich dobre relacje. By mieć pełen obraz sytuacji, warto więc dbać o relacje ze wszystkich i przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę sugestie każdej osoby w zespole.

Autorytet menedżera

Wielu menedżerów wierzy, że władza to efekt pełnionej przez nich funkcji. W praktyce władza ta jest tak silna, jak silny jest nieformalny autorytet kierownika. Zamiast wymuszać posłuszeństwo na pracownikach, co może być trudne w przypadku osób o dużym talencie i inteligencji, lepiej jest zbudować wśród nich zaufanie i wiarygodność. Wspólne działania w terenie to okazja do tego, by zademonstrować innym zarówno swoje kompetencje menedżerskie jak i te interpersonalne oparte na relacjach, co w naturalny sposób umożliwi wywieranie pozytywnego wpływu na innych. Wspólne budowanie tratwy czy wspólnie przeprowadzona akacja ratunkowa w terenie z pewnością pozwoli wiele takich kompetencji zademonstrować.

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Istnienie zespołów wielokulturowych jest dziś faktem, z którym trudno dyskutować. Zarządzanie nimi nie jest łatwe ze względu na różnice kulturowe, językowe, czy niewłaściwą interpretację odmiennych zachowań. Dla właściwego wykorzystania potencjału wielokulturowości oraz ograniczenia niepożądanych zjawisk, konieczne jest współdziałanie, które pozwoli pracownikom poznać się wzajemnie i zrozumieć. Szkolenia outdoor stwarzają taką możliwość. Pracownicy mogą zapoznać się z zasadami współpracy w danym kraju w sposób praktyczny pozwoli oraz mają szansę zaobserwować jak przebiega proces rozwiązywania trudnych sytuacji w danym kraju, np. kto podejmuje decyzje, jak wygląda dyskusja, jak wypracowuje się rozwiązania i kto je akceptuje.

Kompetencje menedżerskie, które można rozwinąć podczas szkoleń outdoor:

  • delegowanie zadań
  • planowanie
  • organizowanie pracy własnej oraz innych
  • kontrolowanie
  • motywowanie
  • udzielanie informacji zwrotnej
  • budowanie nieformalnego autorytetu menedżera

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres:

biuro@grow.edu.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 56 656 72 00. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego.